Zet hem op!

Woensdag 9 en donderdag 10 augustus weer op stap geweest in Groningen. En steeds weer verzamelen aan de voet van d’ Olle Grieze. Na een gebed en de bemoedigende woorden “zet hem op”, vertrekken we richting binnenstad.

Woensdag was niet zo gepland als evangelisatiedag, maar ach als je met mensen als Rachid en Rick en even later Hidde iets afspreekt, dan kan het niet anders of je wilt gewoon de straat op, om mensen ontmoeten en praten over Jezus. Was Hij het niet zelf die ons de opdracht gaf om uit te gaan? Nou ja niet iedereen is een evangelist er zijn ook andere mooie dingen te doen in God’s Koninkrijk, maar daar kom je alleen achter als je het tenminste een keer probeert.

In mijn geval was het wel een dingetje om de eerste stap te zetten maar nu is het volop genieten van die mooie momenten, dat je over je geloof kunt praten. Er zijn natuurlijk mensen die lacherig doen of die bij het horen van de naam Jezus gelijk een gordijn optrekken, maar de meesten mensen luisteren, reageren, uiten hun ongeloof of komen met vragen. En wij mogen die gesprekken richting geven en wijzen op het grootse en vooral ook het liefdevolle offer van Jezus. Hem volgen geeft allerlei effecten zoals: angst, twijfel, maar het is steeds weer de Heilige Geest die dit verandert in een wonderbaarlijke ontspanning, en liefde voor andere mensen. Het is een wonder dat we gewoon op straat met mensen kunnen bidden, en helemaal dat we letterlijk zien dat Jezus geneest. Woensdagmiddag ontmoetten we een alternatief stel. Zij was lerares Yoga, maar wat een openheid en mooi dat we konden vertellen over onze liefdevolle Vader. Er gebeurt teveel om het allemaal te benoemen maar ik hoop dat onze avonturen aanstekelijk werken. Als je het verlangen hebt om mee te doen, dan ben je hartelijk welkom, we waarderen het enorm als je meedoet, en niet alleen wij!

A.s maandag is er op de Grote Markt de opening van de KEI-week, we staan er die dag met een stand van Gideon’s van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bijbels uitdelen, gesprekken voeren. Kortom vertellen over Jezus!
50 uitspraken van Jezus

“Een christendom zonder discipelschap is een christendom zonder Christus” – Dietrich Bonhoeffer

Zo krijg je grip op je leven

1. Noem Jezus geen Heer als je Hem niet gehoorzaamt. Lk 6:46, Mt 7:21.
2. Bouw op de rots van gehoorzaamheid aan Jezus anders zul je vallen. Mt 7:24-27, Lk 6:47-49.
3. Aanbidt God alleen. Mt 4:10b, Lk 4:8.
4. Volg Jezus. Mt 4:19, 11:28-30, Mk 1:17, Jn 1:43,12:26, 10:27, 21:22b.
5. Wees zout en licht in deze wereld. Mt 5:13-16 Mk 9:50, Lk 11:33, 14:34. Jn 3:21.
6. Noem je broeder geen dwaas. Mt 5:22, 12:36.
7. Wees gericht op directe verzoening. Mt 5:24-25.
8. Begeer geen ander, want dan pleeg je overspel in je hart. Mt 5:27-28.

9. Als je je partner verstoot en met een ander trouwt pleeg je overspel. Mt 5:32, 19:9, Mk 10:11-12.
10. Zweer geen eed. Mt 5:33-37.
11. Doe meer dan verwacht wordt, ga de tweede mijl. Mt 5:38-41.
12. Geef aan hen die vragen. Mt 5:42, Lk 6:30, 38.
13. Heb je vijanden lief. Zegen hen en bidt voor hen. Mt 5:43-48, Lk 6:27-29.
14. Doe stilletjes je goede werken tot eer van God en niet van mensen. Mt 6:1-4.
15. Als je bid, vast of geeft, doe dat in het geheim. Mt 6:5-6.
16. Gebruik geen grote hoeveelheid woorden als je bid. Mt 6:7-8, Mk 12:40.
17. Bid naar God de Vader. Mt 6:9, Jn 16:23-24.
18. Wees niet bezorgd. Mt 6:25-32, Lk 12:22-30, Jn14:1, 16:33.
19. Verzamel schatten in de hemel en niet op de aarde. Mt 6:19-21, 33, Lk 12:21, 31-34, Jn 12:25.
20. Oordeel niet zodat je zelf niet geoordeeld wordt. Mt 7:1-5, Lk 6:37, 41-42, Jn 7:24.
21. Blijf vragen, zoeken en kloppen. Mt 6:9-11, 7:7-11, Lk 11:9-13.
22. Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Mt 7:12, Lk 6:31.
23. Verspil je tijd niet aan twistzieke mensen. Mt 7:6.

24. Vergeef anderen. Mt 6:12, 14-15, 18:21, Mk 11:25-26, Lk 11:9-13.
25. Laat de doden hun doden begraven. Mt 8:22, Lk 9:6a.
26. Wees niet bevreesd voor mensen, vrees God. Mt 10:28, 16:23, Lk 12:4-5.
27. Getuig van Jezus voor de mensen. Mt 10:32-33, Mk 5:19, 8:38, Lk 9:26, 12:8-9.
28. Neem je kruis op. Mt 10:38-39, 16:24-26, Mk 8:34-37, Lk 9:23-26, 14:26-33.
29. Kijk uit voor huichelarij en hebzucht. Mt 15:6-9, 23:28, Lk 6:41-42, 12:1b, 20:46-47.
30. Berisp een broeder onder vier ogen en als hij zich bekeert, vergeef hem. Mt 18:15, Lk 17:3-4.
31. Betaal belasting en geef aan God wat van Hem is. Mt 22:21, Mk 12:17, Lk 20:25, 21:4.

32. Heb God en je naaste lief. Mt 22:37-40, Mk 12:30-31, Lk 10:27, Jn 15:12, 13:34-35.
33. Wees waakzaam en kijk uit naar Jezus terugkomst. Mt 24:44,46, 50-51, Mk 14:62, Lk 12:35-40.
34. Eer God met alles wat je bezit. Mt 25:14-31, Lk 18:18-23.

35. Dien anderen alsof het om Jezus zelf gaat. Mt 25:34-46.
36. Predik het evangelie, onderwijs gehoorzaamheid. Mt 28:20, Mk 16:15, Lk 9:60b.
37. Bekeer je van zonden. Mk 1:15, Lk 13:3,5, Lk 15:7,10, 18-24.
38. Geloof in Jezus. Mk 16:16, Lk 9:35, Jn 12:36, 6:29, 20:29, 14:6.
39. Heb het geloof van een kind. Mk 10:15, Lk 18:17, Mt 9:29.
40. Doe wat Jezus zegt. Jn 15:14.
41. Verblijd je als je word verdrukt. Lk 6:22-23.
42. Laat je niet afleiden als je luistert naar God. Lk 10:38-42.
43. Handel met compassie en wees niet bevooroordeeld naar anderen toe. Lk 10:30-37.
44. Nodig de armen en behoeftigen uit om samen met je te eten. Lk 14:13-14.
45. Verneder jezelf en neem de laagste plaats in. Lk 14:8-11, 18:13-14, Mt 23:12, 19:30.
46. Je moet opnieuw geboren worden. Jn 3:3, Jn 3:5-8.
47. Leef in Mij en in Mijn liefde. Jn 8:31-32, Jn 15:4, 9
48. Wees niet hebzuchtig als je broeder wordt gezegend. Lk 12:13-15, 15:29-30

49. Laat je dopen. Mt 28:19, Mk 16:16
50. Streef naar volmaaktheid. Mt 5:48.
Een zapgeloof

We doen het allemaal weleens, ZAPPEN. De ene keer wat meer dan de andere keer. Maar vooral tijdens die irritante reclameblokken. Wat blijkt, het is op alle zenders tegelijk reclame. Dus zappen je naar een buitenlandse zender. 10 tallen zenders kun je langslopen tot je iets vind dat jouw interesse wekt. Oh ja er is ook nog een knopje Power Off! Hoe doen we dat met ons geloof. Bijbellezen, doen we dat  wanneer het ons uitkomt en alleen dat wat wij mooi vinden of is de knop Power Off allang geleden geactiveerd? Zijn wij ook aan het zappen voor wat betreft de keuze van samenkomsten? Kiezen voor de leukste kerk, dominee of voorganger. Daar zijn ook veel keuzemogelijkheden. En ook hier wordt de knop Power Off gevonden. Maar Jezus sprak niet over zappen, maar om Hem te volgen door dik en dun. Ook in de lastige situaties. Dus het gaat niet altijd over wat wij lekker of leuk vinden, maar wat wij kunnen doen om Zijn licht te zijn!
De relatie van je leven

God heeft de wereld zo lief dat Hij zijn enig geboren zoon heeft opgeofferd, zodat de relatie kon worden hersteld. Een relatie gebaseerd op geloof. Nu gaan we iets moeilijks beleven. In Math. 7:21-23 lezen we: ‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’ 
Een vrijblijvend geloof is niet het geloof zoals God het bedoelt. Zelfs niet als je uit zijn naam van alles hebt gedaan of misschien noch doet. Zieken genezen, boze geesten uitdrijven allemaal niet genoeg. Wordt geloven dan niet extra moeilijk? Want als je al niet eens zieken kunt genezen of boze geesten kunt uitdrijven. Helaas het zijn mooie dingen die niet leiden naar wat God verlangt. De kern van het stukje uit Math. is ‘maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.’ Laat ik maar direct tot de kern van dit betoog komen. Het gaat om de relatie en vooral om daar naar te handelen.  We kennen die situatie maar te goed. Zeggen dat je verliefd bent en het voelen is een ding. Je kunt zelfs je liefde in een liefdeslied verwoorden of een schitterend gedicht maken. Maar je partner op wie je verliefd bent wil dat er een echte serieuze relatie is. Dat je betrokken bent in elkaars dagelijkse dingen.  
Zo ben ik ooit lid geweest van de Elvis Presley fanclub. Ik kende iemand die echt alles wist van Elvis. Waar hij geboren was, waar hij woonde, welke platen hij gemaakt heeft en met wie, ook al zijn optredens behoorden tot de parate kennis. Leuk hoor maar als hij Elvis op straat zou tegenkomen dan zou Elvis hem geen blik waardig keuren. Niet omdat Elvis zo onaardig was maar gewoonweg omdat hij zijn grote fan niet kende. God vraagt dus om een relatie, Hij wil jou echt kennen! En jij Hem?Een getuige zijn

Praten over je geloof is in onze tijd niet gemakkelijk. Misschien op de zondag nog even in huiselijke kring terugkomen op de preek of tijdens het ouderlingen bezoek. Maar verder?

Je wilt niemand tot last zijn, geloven is een persoonlijke zaak, toch? Maar is dat wel zo? Als we ons geloof koesteren en voor onszelf houden, dan wijkt daarmee de roeping om te delen. De spanning neemt af en je kiest voor veiligheid. Niemand tot last zijn en je eigen ding doen in het verborgene. Maar wordt deze houding gepredikt in de bijbel? Is dat zoals God het van ons verlangt of… kunnen wij een licht in deze wereld zijn, door te getuigen en door wonderen en tekenen te laten zien dat God een levende God is? Het begint natuurlijk bij jezelf. Hoe beleef je jouw geloof? Hoe spreek je met God en versta je Zijn stem? Is het lezen en kennen van de bijbel een dagelijkse bezigheid? Vandaar de onderstaande vragen? Deze zijn niet bedoeld om je te bekritiseren maar juist om je aan te sporen om tot een levende relatie te komen met jouw Schepper.

Lees je dagelijks een stukje in de bijbel en zo ja, stel je dan vragen als wie, wat, waarom en hoe (om de inhoud te begrijpen en eventueel toe te passen).

Bid je dagelijks voor jezelf en anderen? Bid je om God te danken en om Hem te eren?

Praat je gemakkelijk over jouw geloof met anderen? Weten buren, vrienden en kennissen dat je Christen bent?

Aan welke dingen doe je niet mee, of zijn er TV-programma’s die je niet bekijkt?

Ga je regelmatig naar de kerk en heb je daar een taak?

Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze (4:20) niet mee te doen met het wereldse. “U bent geheel anders”. (Ef 4:20)