Duidelijke taal

Heel bijzonder is hoe het evangelie van Johannes begint.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Johannes 1:1‭, ‬3‭-‬4 HTB

Met het woord Woord wordt Jezus bedoeld, zie o.a. Openbaring 19:13.

Jezus sprak hier op aarde de taal die het volk sprak (Joods-Aramees). Met zijn woorden raakte Hij de mensen heel diep. Vele duizenden waren getuige van wonderen o.a de broodvermenigvuldiging en door de vele, vele genezingen en bevrijdingen konden de mensen weten wie Hij was. Hij vertelde dat Hij het brood des levens is en dat Hij uit hemel afgedaald is om de wil van Zijn Vader te doen. Iedereen die in Hem gelooft heeft eeuwig leven. Wie niet gelooft heeft het leven niet. Duidelijke taal. Maar lang niet iedereen wilde Hem meer volgen.

“‘Willen jullie soms ook weggaan?’ vroeg Jezus aan de groep van twaalf. Simon Petrus antwoordde: ‘Naar wie moeten wij toegaan, Here? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Wij geloven en weten dat U de Zoon van God bent.’
Johannes 6:67‭-‬69 HTB 
Jezus is Het Woord en Hij spreekt nog steeds tegen ons. In duidelijk taal die iedereen kan begrijpen. De Geest spreekt immers alle talen, Hebreeuws, Engels, maar ook Grunnegs en ja zelfs Nederlands.
Geloven voor beginners

Deze website wil jou kennis laten maken met de God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt.

Oké veel mensen geloven dat het ontstaan van onze planeet en het universum helemaal te danken is aan de grote big bang. Dat is trouwens ook het uitgangspunt geworden van onze moderne wetenschap. Voor die grote klap was er alleen gas. Hoe dit gas in “de ruimte” heeft kunnen samenklonteren tot een geweldige massa, die leidde tot de oerknal, is een groot punt van discussie, maar de geleerden denken het te weten. Er wordt immers steeds meer onthuld over het enorme heelal, o.a. door de ruimtetelescoop Hubble, onze ruimtereizen en de vele satellieten. Veel geld wordt er in onderzoeken gestoken. Dat levert wel degelijk iets op. Satellieten kunnen worden ingezet voor communicatie, het weer of navigatie etc.  

maxresdefault

Maar om de oorsprong van het heelal te bepalen of het zoeken naar andere planeten, waar leven mogelijk is. Dat zijn stappen die erop gericht zijn om het bestaan van een Schepper te weerleggen. Daar gaat trouwens veel geld mee verloren, want de aanschaf van 1 bijbel geeft alle kennis die wij mensen nodig hebben over het ontstaan van het leven op aarde. De bijbel is het meest gelezen boek ooit. Kost weinig en is in veel uitvoeringen en bijna alle wereldtalen te krijgen. Als je beschikt over een smartphone dan kun je zelfs meerdere vertalingen van de bijbel gratis downloaden. 

Maar…er zijn toch meer geloven, waarom zouden christenen gelijk hebben?  

Ja dat is waar. Er zijn veel meer geloven.

De bijbel is vergeleken met alle andere godsdienstige c.q. heilige boeken wel verre weg het meest betrouwbaar. Dat komt doordat de bijbel niet is geschreven door 1 persoon:

  1. de bijbel is geschreven door ongeveer 40 totaal verschillende soorten mensen, namelijk koningen, profeten, geleerden, vissers e.a.
  2. de bijbel bestaat eigenlijk uit 66 verschillende boeken. Zo zijn er poëtische boeken, geschiedkundige boeken, profetische boeken, brieven, getuigenverslagen etc.
  3. de bijbel heeft ondanks de lange periode van zijn ontstaan > 1500 jaar, een enorme samenhang. Dit is alleen mogelijk omdat al deze mensen geïnspireerd zijn door de Geest van God.
  4. in de bijbel kun je erg veel lezen over het lot van de aarde en de mensen. Veel zaken die in de oudheid zijn voorspeld, zijn voor 100% uitgekomen en zullen nog uitkomen.
  5. de bijbel is niet alleen betrouwbaar, maar geeft ons inzicht wie God is en wat Hij voor jou kan en wil betekenen.

Handig om te weten

Het is handig om te weten dat er vaak een soort code wordt gebruikt om een bepaalde zin uit de Bijbel aan te wijzen. Op deze manier kun je snel iets aanwijzen zonder iedere keer volledig alles uit te schrijven. Het lijkt een beetje wiskunde, maar als je het gewend bent dan kun je snel iets opzoeken in de bijbel. 

De bijbel bestaat uit boeken, deze boeken zijn onderverdeeld in hoofdstukken en de hoofdstukken bestaan uit verzen.

Voorbeeld 1: Gen. 1:1 staat voor: Gen = Genesis, 1 voor het eerste hoofdstuk en achter de dubbelepunt : het eerste vers nummer. Daar staat: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.”

Zoek nu eens op: Johannes 3:16
Geloof

Wat is geloof?
“Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt en de overtuiging van de dingen die men niet ziet” (Hebr. 11:1).

Het is dus:

  • een zekerheid
  • een overtuiging
  • iets dat je niet ziet.

Wat geeft aan mensen de zekerheid dat God bestaat? Dat is bij elk mens bij zijn geboorte meegegeven. Ja maar waarom geloven dan veel mensen niet in het bestaan van God? Er zijn toch mensen die niets geloven. Bijvoorbeeld de atheïsten. Maar er zijn ook mensen die niet in God geloven maar in hele andere dingen zoals, God dat ben jezelf. 

Geloof kennen we o.a. van christenen en Joden, zij geloven allemaal in dezelfde God. De Schepper van de hemel en de aarde. De christenen geloven  in de bijbel, die bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. De Joden doen het alleen met het Oude Testament. Wat moet je nu geloven? Het belangrijkste is dat de hemel en de aarde geschapen zijn door God. Dat Hij jou kent en niets liever wil dan dat jij bij Hem wilt horen. Toen God de aarde gemaakt had was alles zeer goed. De hele schepping ademde zijn goedheid uit. Dat gold ook voor de natuur, de dieren maar ook voor de mens. Adam en Eva waren geschapen naar het evenbeeld van God. Ze waren dan ook dagelijks in de nabijheid van God. Maar omdat de mens is geschapen naar het beeld van God zelf, beschikt de mens ook over een eigen wil. Ze konden ervoor kiezen om Hem trouw te zijn of om Hem te verwerpen als hun enige bron van leven. En daarmee ging het fout. Adam werd verleid door de slang en Adam verleidde Eva. Hierdoor kon de mens niet meer omgaan met God zoals daarvoor. Het gevolg was schaamte, eenzaamheid. De zonde had toegeslagen. Het verdriet van God was groot, want niet alleen de mens was de relatie met zijn Schepper kwijt. Ook God was de relatie kwijt met zijn schepsels. Maar God had wel een antwoord. Door de hele bijbel heen openbaart Hij een plan om de relatie met mensen weer te herstellen. Dat plan zou Hem veel kosten. Maar het was zo mooi en zo verrassend dat alleen Hij dat kon bedenken. Jezus werd geboren als Verlosser. Hij zou de relatie met God herstellen. Via het kruis van Golgotha werd Hij degene op jij mag vertrouwen als de Middelaar die zijn leven heeft gegeven om jouw weer tot de Vader te brengen. En dan geldt: Wie in Hem (Jezus) gelooft gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven. Aan jouw geloof, hecht God zoveel waarde, dat het voldoende is voor het herstel van de verbroken relatie. De zonde is weggewist en er is vergeving door het offer van Jezus.
Beloften aan gelovigen

Lucas 10: 1-24

Toen Jezus 72 volgelingen uitzond, waren dat geen apostelen maar leerlingen. Zijn opdracht was: “Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven.” Niet geheel zonder gevaar dus. Maar met de opdracht was er ook een bemoediging.  6 Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst Hem af die mij gezonden heeft.’ Bij terugkomst vertelden de leerlingen dat zelfs de boze geesten zich aan hen onderwierpen in de naam van Jezus. Tussen de wolven waren de leerlingen veilig want Jezus gaf hen macht en autoriteit. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.  Het bijbelgedeelte gaat verder en komt tot een geweldig climax 20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 21 Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.  Aan eenvoudige mensen. Dat strookt helemaal met de belofte in Marcus 16 :17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen. Het bijzondere is dat de geheimenissen van God’s Koninkrijk niet zijn geopenbaard aan professoren, de geleerden of hooggeplaatsten. Maar aan degenen die tot geloof zijn gekomen, is de kracht en autoriteit van God’s koninkrijk bekend gemaakt. Dit doet mij trouwens ook denken aan de geboorte van Jezus. Waren het niet de eenvoudigen die het goede nieuws als eerste ontvingen?  Maria, Martha, de herders, en de wijzen moesten (helemaal) uit het Oosten komen Lucas 10:23 Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! 24 Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’ En met die fantastische woorden mogen wij als gelovigen functioneren. SAMEN met HEM!

 
Geloven I

Ongelooflijk hoe gemakkelijk er veelal over het geloof wordt gedacht. Je gelooft en dan ben je behouden!
Het is waar, geloof is de kern van het evangelie. Maar… wat is geloof? Er bestond een website geloofisoveral.nl. Op deze site kon je foto’s plaatsen die te maken hebben met geloof. Je zag er kerktorens, kruizen, visjes op auto’s, teksten op muren en nog veel meer. Maar, waar het om gaat zijn natuurlijk de gelovigen. Mensen die vrijuit voor hun geloof uitkomen. Maar hoe vaak zie je mensen in restaurants openlijk bidden of zie je iemand die openlijk voor zijn geloof uit komt? Ons geloof wordt zo langzamerhand iets dat zich in het verborgene afspeelt. Deze blog is een ontdekkingstocht. Een tocht die ongelooflijke gevolgen kan hebben voor iedereen die meedoet. We gaan op zoek naar antwoorden over geloofsvragen. Maar vooral over het geloof zelf.  De enorme gevolgen van oprecht geloof is een relatie met God. De bijbel noemt veel uitingen van geloof. Nee niet de kerktorens, de kruizen en de visjes. Maar herstel in de relatie met God, genezing, liefde, verbondenheid, vrijmoedigheid. Geen theologisch geneuzel, maar handelingen als gevolg van geloof.
 
We beginnen met een erg bekende tekst: Gen.1:1 ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’
Dat is gelijk een binnenkomer waarmee we dus de hele evolutietheorie overboord zetten.
 
De zonde is in de wereld gekomen en heeft een kloof veroorzaakt tussen God en de hele schepping. Maar de liefde van God is zo geweldig groot dat Hij er alles voor over heeft gehad om deze kloof te overbruggen.
Johannes 3:16 ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het gaat dan ineens over enorme liefde die God heeft voor zijn schepping. Moeilijk te geloven?

There is nothing new
I could give to you
Just a life that’s torn
waiting to be born

Rivers overflow
friends may come and go
But you’ve been by my side
with every tear I’ve cried

Oh, I can’t believe that You’d give everything for me
I can’t believe it no, I can’t believe it no, no
I know You never lied and so it’s just my foolish pride
That I just won’t receive it yeah
It’s so hard to receive it in my heart and make the start with you

Help me, help me now
I just don’t know how
You know, I’ve been so alone
please melt this heart of stone

Lah, lah, lah, lah

Oh, I can’t believe that You’d give everything for me
I can’t believe it no, I can’t believe it no, no
I know You never lied and so I’m giving up my pride
So I can receive it yeah
I just want to receive it in my heart and make the start with you