Wie is Jezus

 

 

 

De Alpha cursus geeft antwoorden.

 

 

Het onderstaande YouTube filmpje is les 2 van de Alpha-cursus. 

Wil je alle filmpjes bekijken? Dat kan via deze link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiAuqf-QPzHdPzid5dqycXGQemgTBWZ-i

Meer info over de Alpha-cursus kun je hier vinden: https://alpha-cursus.nl/
Beloften aan gelovigen

Lucas 10: 1-24

Toen Jezus 72 volgelingen uitzond, waren dat geen apostelen maar leerlingen. Zijn opdracht was: “Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven.” Niet geheel zonder gevaar dus. Maar met de opdracht was er ook een bemoediging.  6 Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst Hem af die mij gezonden heeft.’ Bij terugkomst vertelden de leerlingen dat zelfs de boze geesten zich aan hen onderwierpen in de naam van Jezus. Tussen de wolven waren de leerlingen veilig want Jezus gaf hen macht en autoriteit. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.  Het bijbelgedeelte gaat verder en komt tot een geweldig climax 20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 21 Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.  Aan eenvoudige mensen. Dat strookt helemaal met de belofte in Marcus 16 :17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen. Het bijzondere is dat de geheimenissen van God’s Koninkrijk niet zijn geopenbaard aan professoren, de geleerden of hooggeplaatsten. Maar aan degenen die tot geloof zijn gekomen, is de kracht en autoriteit van God’s koninkrijk bekend gemaakt. Dit doet mij trouwens ook denken aan de geboorte van Jezus. Waren het niet de eenvoudigen die het goede nieuws als eerste ontvingen?  Maria, Martha, de herders, en de wijzen moesten (helemaal) uit het Oosten komen Lucas 10:23 Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! 24 Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’ En met die fantastische woorden mogen wij als gelovigen functioneren. SAMEN met HEM!

 
Samen op weg

In ons geloof staan we er niet alleen voor. In de eerste plaats is er onze God die altijd bij ons is. Dat is een gegeven. Of we Zijn aanwezigheid voelen of niet. God is er!

Heel mooi wordt dat verwoord in Psalm 145: 18 (de hele psalm is trouwens een pronkjuweel):
14 ‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Hij op.
15 Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft brood, op de juiste tijd.
16 Gul is Uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft.
 
17 Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet, Zijn schepselen blijft Hij trouw.
18 Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen.
 
19 Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij hoort hun klacht en komt te hulp.
20 De HEER waakt over wie Hem liefhebben, maar wie Hem afwijzen, vaagt Hij weg.’
21 Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft Zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid.

Samen met God op weg! Maar ook met de mensen om ons heen. Ons gezin, onze medegelovigen maar ook hen die (nog) niet met God leven. Door het leven met God zullen we in staat zijn om keuzes te maken, liefdevol te reageren,
geen kwaad met te kwaad vergelden. Onze eigen positie niet als inzet tot een strijd te maken. Nederig zijn en kunnen dienen maar ook dapper in het volgen van onze Heiland. Wij dienen er te zijn voor onze naasten en laten zien wie we zijn en van waaruit wij leven.
Het fundament

Als je een huis bouwt is het verstandig om het op een stevige ondergrond te bouwen. Er zal dus een fundament nodig zijn als basis voor het huis. Er zal moeten worden gegraven, geheid en beton gestort. Als je een degelijk fundament hebt is de duurzaamheid van het huis dat je uiteindelijk wilt bouwen voor vele jaren gegarandeerd. Wij gelovigen hebben ook een fundament, namelijk Jezus Christus. “Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf”. 1 Cor. 3:10b-11

Het gaat allemaal om het hebben van een relatie met God. Maar dan moeten we wel een goede basis hebben. De bijbel helpt met het geven van inzichten. God is een heilig God en dat zullen we serieus moeten nemen.

Als we met God willen optrekken zullen we dus keuzes in het leven moeten maken die soms afwijken van onze verlangens. We zullen anders dienen te reageren dan mensen die leven zonder God. Een keuze voor God is een keuze voor een relatie. Net als een huwelijk. Dan hoor je natuurlijk de gedachten opkomen, dat God streng is en dat je een leven moet gaan leiden als een kluizenaar. Ja God is streng en vooral rechtvaardig. Maar Hij kijkt naar ons als naar zijn kinderen. God is liefde, vol van liefde en Hij handelt daar ook naar. Wij krijgen als zijn kinderen dan ook alle ruimte, steun en bemoedigingen om ons te ontwikkelen met de talenten die wij van Hem hebben gekregen. We mogen genieten van de relatie met Hem. Maar kunnen echter ook andere keuzes maken, en dat is soms heel verleidelijk. We zullen dan een leven zonder Hem leiden met alle consequenties van dien. Leven met God verrijkt ons, maakt ons beter en we zullen ons voelen als een vis in het water. Het gevolg is dat we andere keuzes maken, niet omdat het moet, maar omdat we het willen.

Het nieuwe testament legt ons dan ook geen wetten meer op. Het nieuwe testament staat wel vol met richtlijnen, bemoedigingen en uitdagingen. Geen heilige huisjes maar een echte intense relatie met God staat boven alles maar ook het omgaan met de mensen om je heen. Liefhebben dat is de kern!

Het belangrijkste dat Jezus ons wil meegeven is. God lief hebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. Het fundament uit Hebreeën 6 kunnen we dan lezen als een unieke aanmoediging om te groeien vanuit een basis die we hebben gelegd en nooit meer kwijt willen. Een basis die verandering heeft teweeggebracht in ons denken en handelen. Vol geloof in een machtig God die zijn Zoon heeft gegeven omdat wij zouden leven “Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf”. 1 Cor. 3:10b-11. Bij het fundament horen ook activiteiten die wij horen te ondergaan en te doen. Laat je dopen; in water en door de Heilige Geest. Handelen naar ons geloof betekent de liefde van God verspreiden.
Het opleggen van handen is een teken om zijn kracht door te geven aan anderen opdat ook zij zullen leven met Hem. De dood is overwonnen. Een leven met Hem is een leven vol vuur, kracht, overwinning, herstel en op de dag van het oordeel zullen zijn kinderen beloond worden met eeuwigdurend leven met Hem. Niet voor niets moedigt Jezus ons aan om te geloven als een kind.