Niet uit werken?

Als je in de Bijbel-app van YouVersion zoekt in de Herziene Statenvertaling (HSV) met de woorden “Niet uit werken” dan krijg je o.a. de teksten voorgeschoteld: Efeziërs 2:9 en Jakobus 2:24. Het zijn teksten die op het eerste gezicht haaks op elkaar staan. Ja sterker, het lijkt dat beide teksten elkaar tegenspreken.

In de Herziene Statenvertaling staat in Efeziërs 2:9 “Want uit genade bent u zalig geworden, door geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.

In de Basisbijbel staat het zo: ”Jullie zijn [dus] niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen”.

In Jakobus 2:24 staat echter in de HSV: “U ziet dus dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof”. Jakobus schrijft zelfs dat: “Zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is het geloof zonder werken dood”. Dit staat in Jakobus 2:26. Maar de Bijbel spreekt zichzelf nooit tegen.

Teksten moeten we echter lezen samen met de omliggende tekst (context). Verder moet een uitspraak getoetst worden aan andere Bijbelgedeelten. Geloven is iets voor waar aannemen of iets zeker weten, zonder zichtbaar bewijs. Geloof is dus voor de gelovige waarheid. In Jakobus 2:19 staat “U gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen”.

Geloof kan echter ook een veel diepere betekenis hebben, namelijk die van vertrouwen en deel willen hebben aan datgene waar je in gelooft. Dan wordt het geloof dus niet alleen iets theoretisch, maar zet geloof jou aan tot daden. Dat is waar Jakobus op doelde in Jakobus 2:18 “U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien”. Een levend makend geloof is dus een geloof dat zichtbaar wordt door jouw daden.

Jezus bevestigt dit toen hij Filippus antwoordde. “De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen”. Johannes 14:8‭-‬14 HSV. 

Werken bevestigen ons geloof! En hoe zit het dan met Efeziërs 2:9? Dat is een kwestie van doorlezen tot vers elf. “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.

Efeziërs 2:9 en10 HSV. Voor de goede orde: God heeft ons geroepen. Maar dat God een selectief groepje mensen roept is onjuist. Gods verlangen is dat ieder mens zich bekeert opdat hij zal leven. Het mooie is dat Hij ons wil gebruiken met de talenten die wij van Hem hebben gekregen. Jouw geloof wordt dan krachtig zichtbaar voor anderen. Zie ook.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.