Van de binnenkant naar de buitenkant

Tegenwoordig gaat de prediking in kerken vooral over genade en hoeveel God van ons houdt. Het is zo waar dat we ons waarschijnlijk nooit realiseren hoe groot Zijn liefde is. Zijn genade is een groot wonder voor ons allemaal. De onverdiende genade die alle gelovigen ontvangen. We worden geaccepteerd en onze namen staan ​​in de hemel geschreven. We hebben dus een levende hoop, een toekomst met Hem voor de eeuwigheid. We zijn voor altijd verbonden met Jezus. En daarom is het logisch dat er zoveel preken over dat onderwerp gaan.

Misschien denk je op dit moment, wanneer begint de ‘maar’. Maar er is helemaal geen ‘maar’. Er is echter een ‘en’. Jezus volgen betekent niet alleen genieten van de overwinning. Er zijn ook andere zaken, zoals: ‘dankbaarheid, bidden, gehoorzamen’. We hebben deel aan de strijd.
In de eerste plaats hebben we momenten nodig om aan Jezus voeten te knielen, te luisteren en van Hem te leren en van Zijn woorden te genieten. Zoals het verhaal van Martha en Maria. Toen Martha over haar zus klaagde, antwoordde Jezus haar:

“Martha, Martha, je maakt je zorgen en maakt je druk over veel dingen. Maar één ding is nodig, en Maria heeft dat goede deel gekozen, dat haar niet zal worden afgenomen.”
Lucas 10:41-42 NKJV https://bible.com/bible/114/luk.10.41-42 NKJV

Het is goed om Jezus te bedanken voor Zijn offer aan het kruis. Het ging allemaal om onze redding. Daarnaast moeten we ook gehoor geven aan Zijn grote opdracht. Want er is een tijd om te leren en er is een tijd om te oefenen.

Ons doel is om Jezus te volgen. En Hij prikkelt Zijn discipelen om te handelen, zoals Hij deed. Het is prachtig dat we de Heilige Geest hebben ontvangen om ons aan te moedigen, om ons te leiden, om ons in staat te stellen te doen wat Hij van ons vraagt. En ja, Hij gebruikt ons met de vaardigheden die we hebben en zelfs meer. Hij daagt ons ook uit om de ongemakkelijke dingen te doen. Het is echter niet voor elke christen weggelegd om naar Jemen, Irak of andere gevaarlijke plaatsen te gaan. Soms is het zelfs ongemakkelijk om over Jezus te praten met onze buren of met onze vrienden. Als we Hem volgen, ontvangen we zoveel van Zijn liefde, zoveel, dat we het niet voor onszelf kunnen houden. Dus moeten we delen! We moeten elke dag wandelen in die zogenaamde ‘eerste liefde’.

Mijn eigen ervaringen van de momenten dat ik mijn comfortzone verliet, waar de mooiste momenten waren waarop Jezus Zijn aanwezigheid aan mij kon tonen. Er zijn momenten van genezing, bemoediging, wijsheid en vele, die leiden naar personen van vrede. Natuurlijk zijn er ook afwijzingen maar ondanks al die negatieve reacties. Mensen wijzen ons niet af. Ze verwerpen degene die hen wilde redden en dat is Jezus Zelf.

Toen zei Hij tegen hen: “De oogst is echt groot, maar er zijn weinig arbeiders; bid daarom de Heer van de oogst om arbeiders in Zijn oogst te sturen. Ga je gang; zie, ik zend u uit als lammeren onder de wolven. Draag geen geldtas, rugzak of sandalen; en groet niemand langs de weg. Maar welk huis je ook binnengaat, zeg eerst: ‘Vrede aan dit huis.’ En als daar een zoon van vrede is, zal je vrede daarop rusten; zo niet, dan zal het naar u terugkeren. En blijf in hetzelfde huis en eet en drink de dingen die ze geven, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van huis tot huis. Welke stad je ook binnengaat en ze ontvangen je, eet wat je wordt voorgezet. En genees daar de zieken en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.” Maar welke stad u ook binnengaat en zij ontvangen u niet, ga de straten op en zeg: “Het stof van uw stad die zich aan ons vastklampt, vegen we tegen u weg. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God u naderbij is gekomen.” Maar ik zeg u dat het op die Dag voor Sodom draaglijker zal zijn dan voor die stad.
Lukas 10:2-12 NBV https://bible.com/bible/114/luk.10.2 -12 NKJV

Dus er is een tijd om bij Jezus neer te knielen, te bidden en naar Hem te luisteren, en er is een tijd om te handelen, om een ​​licht in deze wereld te zijn om Jezus te helpen degenen die verloren zijn te redden.

En Jezus kwam en sprak tot hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga daarom heen en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren zich te houden aan alles wat ik u geboden heb; en zie, ik ben altijd bij je, zelfs tot het einde der tijden.” Amen.
Mattheüs 28:18-20 NKJV https://bible.com/bible/114/mat.28.18-20 NKJV

Ik hoop alleen dat de preken in kerken ook over alle andere aspecten van het evangelie gaan! Want kerken moeten open ramen en deuren hebben, zodat het licht van Jezus van binnen naar buiten kan stromen en dat al onze samenkomsten welkome plaatsen zijn om te genezen en de oogst naar de Vader te brengen.

Matteüs 5:14-16
14 (Spr. 4:18; Johannes 8:12); Fil. 2:15 “Jij bent het licht van de wereld. Een stad die op een heuvel ligt, kan niet worden verborgen. 15 Noch zij Markus 4:21; Lukas 8:16; Fil. 2:15 steek een lamp aan en zet die onder een mand, maar op een kandelaar, en ze geeft licht aan allen die in huis zijn. 16Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, 1 Petr. 2:12 opdat zij uw goede werken mogen zien en (Johannes 15:8); 1 Kor. 14:25 verheerlijk je Vader in de hemel.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.